تعرفه ها

 • هزارتومان ۵ پرداخت روزانه
  • یک روزه
  • بسته ۲۴ ساعته
   • سیستم هشدار قیمت
   • دسترسی به همه نمودارها
   • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
   •  استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
   • ذخیره و بارگزاری تحلیل
   • پشتیبانی آنلاین
   • تک کاربره
 • هزارتومان ۱۰۰ پرداخت ماهانه
  • ۱ ماهه
  • بسته معمولی
   • سیستم هشدار قیمت
   • دسترسی به همه نمودارها
   • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
   •  استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
   • ذخیره و بارگزاری تحلیل
   • پشتیبانی آنلاین
   • تک کاربره
 • هزار تومان ۲۷۰ پرداخت سه ماهه
  • ۳ ماهه
  • بسته بلند مدت
   • سیستم هشدار قیمت
   • دسترسی به همه نمودارها
   • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
   •  استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
   • ذخیره و بارگزاری تحلیل
   • پشتیبانی آنلاین
   • تک کاربره
 • هزارتومان ۸ پرداخت روزانه
  • یک روزه
  • نسخه با دیتا
   • قابلیت دانلود دیتا(بجز دیتای سهام)
   • سیستم هشدار قیمت
   • دسترسی به همه نمودارها
   • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
   • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
   • ذخیره و بارگزاری تحلیل
   • پشتیبانی آنلاین
   • تک کاربره
 • هزارتومان ۱۳۰ پرداخت ماهانه
  • ۱ ماهه
  • بسته با دیتا
   • قابلیت دانلود دیتا(بجز دیتای سهام)
   • سیستم هشدار قیمت
   • دسترسی به همه نمودارها
   • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
   • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
   • ذخیره و بارگزاری تحلیل
   • پشتیبانی آنلاین
   • تک کاربره
   •  
 • هزارتومان ۳۵۰ پرداخت سه ماهه
  • ۳ ماهه
  • بسته بلند مدت
   • قابلیت دانلود دیتا(بجز دیتای سهام)
   • سیستم هشدار قیمت
   • دسترسی به همه نمودارها
   • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
   • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
   • ذخیره و بارگزاری تحلیل
   • پشتیبانی آنلاین
   • تک کاربره