chartix

چارتیکس

وضعیت تعدیل نمادهای سهام

با توجه به بروزرسانی های که انجام شده است تعدیل نمادهای سهام طی ۲۴ ساعت انجام می شود.